Rekenklas

Sinds september 2018 biedt Stichting Scala intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan leerlingen met ernstige rekenproblemen in de rekenklas. Leerlingen komen twee dagen per week (maandag en dinsdag) naar de rekenklas op de Lambertusschool in Haarsteeg. De andere dagen gaan ze naar hun eigen school. Zo kunnen sociale contacten in stand worden gehouden en blijven zij de leersystemen van de eigen school vasthouden. 

 

De leerlingen zijn afkomstig van scholen van Stichting Scala. Gedurende de plaatsing blijven de leerlingen ingeschreven staan op de eigen basisschool. De plaatsing is tijdelijk en maximaal voor één jaar. Streven is om de leerlingen na een zo kort mogelijke, effectieve behandelperiode weer volledig terug te laten gaan naar hun eigen school. 

 

Doelgroep 

Leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 met ernstige rekenproblemen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijsleerproces, ondanks extra interventie (Protocol Dyscalculie). Veelal rekenen deze leerlingen niet meer vergelijkbaar met de andere kinderen van de eigen groep. Er is sprake van ernstige handelingsverlegenheid bij de leerkrachten en de kinderen.  

 

Criteria voor plaatsing 

Om in de Rekenklas terecht te kunnen zijn er een aantal criteria: 

  • Het kind heeft een ernstige achterstand (±1½ jaar) op het gebied van rekenen (het kind presteert voldoende op de andere vakgebieden (technisch lezen, spellen en begrijpend lezen); 
  • Het kind zit in groep 5, 6 of 7 van het basisonderwijs;  
  • Het kind heeft hardnekkige problemen met automatiseren. Gebruikte onderzoeksinstrumenten zijn gedegen en niet-methodegebonden, bijvoorbeeld TTR, TTA, DLE-toets rekenen en wiskunde, niveautest rekenen en (onderdelen van) diagnostisch rekenonderzoek; 
  • De school is in staat te onderbouwen dat er voldoende hulp geboden is en dat het probleem desondanks hardnekkig blijft (groepsplan of individueel plan). Men kan aantonen welke interventies er zijn ondernomen en welk leerrendement het heeft opgeleverd.  

 

Bovendien zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk: 

  • De school/leerkracht is bereid tot regelmatig afstemmingsoverleg met de Rekenklas leerkracht over de ontwikkelingen van de leerling en is bereid om de nieuwverworven vaardigheden en inzichten van het kind passend te begeleiden in de verdere basisschoolsituatie; 
  • De ouders zijn bereid tot overleg over de behandeling, vorderingen en het toekomstperspectief van hun kind. Tevens wordt van hen verwacht dat zij de huiswerkopdrachten van hun kind gedurende de plaatsing, actief en serieus begeleiden en ondersteunen; 
  • Het kind heeft voldoende draagkracht om met de schoolwisselingen en het intensieve programma om te gaan; 
  • Het rekenprobleem moet het hoofdprobleem zijn bij de leerling. Enige comorbiditeit kan voorkomen, maar de kern van het probleem moet liggen bij het rekenen. Andere (leer)problematiek moet niet belemmerend werken voor de behandeling.  
  • Een compleet en zo recent mogelijk overzicht van toetsresultaten moet worden aangeleverd.  
  • Het Protocol dyscalculie is vanaf de onderbouw ingezet (signalering, toetsen, gerichte interventies).  

 

Voor aanvang 

De school (intern begeleider) meldt de leerling aan voor een consultatie met de orthopedagoog/psycholoog. In deze consultatie wordt besproken of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing. De benodigde informatie, waarmee wordt onderbouwd dat de leerling aan de criteria/voorwaarden voldoet, wordt door de school aangeleverd. Eventuele onduidelijkheden of aanvullende informatie wordt tijdens de consultatie besproken. De orthopedagoog en psycholoog nemen beide de aangeleverde informatie door en nemen gezamenlijk de beslissing of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing.  

 

Tijdens de plaatsing 

De ouders kunnen met hun kind gaan kijken in de Rekenklas zodra de beslissing tot plaatsing is genomen. Ze kunnen hiervoor met de leerkrachten een afspraak maken. Als er plaats is, kan de leerling meteen na een schoolvakantie instromen. Het kan zijn, dat de leerling op een wachtlijst geplaatst wordt tot er ruimte voor plaatsing is.  

Als de leerling is geplaatst, dan is het van zeer groot belang dat de leerling de dagen van de Rekenklas aanwezig is om optimaal te profiteren van dit onderwijs. De leerling blijft ingeschreven op de eigen school. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en school om te zorgen voor een zo optimaal mogelijke aanwezigheid van de leerling op rekenklasdagen. Er wordt verwacht dat leerlingen gedurende plaatsing, niet deelnemen aan interne activiteiten op de eigen school. Enige uitzondering wordt altijd gemaakt voor de jaarlijkse schoolreis / het schoolkamp met de eigen groep.  

De eerste zes plaatsingsweken hebben een tijdelijk karakter. In deze periode wordt er getoetst en geobserveerd. Hierbij wordt naar het complete handelen van de leerling gekeken. Ook wordt er geobserveerd of de leerling het intensieve werken in de Rekenklas echt aankan. Na deze zes weken volgt een gesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek worden alle kindspecifieke kenmerken die gesignaleerd zijn en de gemeten toetsresultaten besproken. Er wordt in dit gesprek afgestemd of voortgang daadwerkelijk zinvol lijkt en daarna wordt besloten of de plaatsing definitief wordt gemaakt.  

 

Lesstof 

In de twee dagen Rekengroep wordt vrijwel alle tijd besteed aan rekenen onder leiding van de begeleider van de Rekengroep. Hierdoor kan er individueel gewerkt worden binnen het te ontwikkelen rekendomein. Er wordt gewerkt aan specifieke ontwikkelingsvaardigheden die aansluiten bij de rekenmogelijkheden van het kind. Er wordt handelingsgericht gewerkt. Elk kind heeft een individueel traject waarbij gekeken wordt hoe het kind zo snel mogelijk weer aansluiting kan vinden bij de groepsinstructie op de eigen school. Ieder kind heeft een eigen handelingsplan met specifieke doelen. Per doel wordt er materiaal bij gezocht. 

Uitgangspunt bij de instructie is het aanbieden van de leerstof op drie niveaus van handelen: handelen met materiaal, werken met schema’s en modellen en het formeel rekenen. Voor elk kind wordt nagegaan wat voor hem/haar een optimaal niveau is op de verschillende domeinen van het rekenonderwijs. Hierbij komen alle rekeninhouden tot en met groep 5 aan bod. Daarnaast worden de breuken, procenten, meten/meetkunde, geldrekenen, tijd en de rekenmachine als domeinen verkend en wordt op elk van deze domeinen gewerkt op individueel aangepast niveau. 

Ieder kind krijgt 30 tot 45 minuten individuele begeleiding.  

Op de dagen waarop de kinderen op hun eigen basisschool zijn, vinden de contactmomenten (advisering, voorlichting en afstemming) met de leerkrachten van de eigen school plaats. Wekelijks worden er gegevens uitgewisseld en eigen rekenwerk meegegeven. Van belang is dat er op de eigen school aanvullend wordt gewerkt en dat er tevens in de thuissituatie aandacht wordt besteed aan het rekenen waaronder met name de automatisering van de sommen tot 20 en de tafels. Het kind krijgt hiervoor materiaal mee naar huis.  

Naast het rekenwerk is er ook 1 uur per dag aandacht voor ander schoolwerk. Het gaat dan om verwerking van de vakken spelling, begrijpend lezen of wereld oriëntatie. De leerkracht van de eigen school zorgt voor de instructie vooraf. 

Toetsing 

Er wordt regelmatig getoetst op niveau. Bij aanvang wordt aangegeven welke toetsen in de Rekenklas afgenomen worden en hoe. Toetsgegevens worden doorgegeven aan ouders en de eigen school. Na elke LOVS CITO toetsperiode, wordt voor elke leerling een Rekenklas rapport opgesteld. Zo hebben ouders, samen met het rapport van de eigen school, een compleet beeld van de leervoortgang. Toetsen die in de Rekenklas worden afgenomen, mogen gedurende de plaatsing niet in de eigen school worden afgenomen. De toetsresultaten worden ingevoerd in het reguliere LOVS van de eigen school. 

 

Na de Rekenklas 

Het is de bedoeling dat de leerlingen na een zo kort mogelijke plaatsingsperiode weer volledig terug gaan naar hun eigen school. Deze terugplaatsing gaat altijd in overleg met alle betrokkenen. Hierbij wordt nauwkeurig afgestemd hoe de meest optimale leersituatie gerealiseerd kan worden om goed verder te kunnen gaan op de basisschool.