Verlof aanvragen

Graag verlof aanvragen via uw inlog van Social Schools

 

 

Social Schools

 

 

Hoe doet u dat?

 

Via Social Schools  kunt u extra verlof aanvragen. .

Het aanvragen van het verlof gaat via de onderstaande stappen:

 

Let op: een verlofaanvraag indienen kan alleen via de website.

 1. Zorg dat u bent ingelogd op de website https://inlog.socialschools.eu
 2. Klik op "mijn kinderen"
 3. Selecteer een van uw kinderen, u komt nu op de leerlingpagina van uw kind. Klik hier op "verlof aanvragen"
  1 Verlof
 4. U kunt nu uw andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. Klik daarna op "aanvragen"
  2 Verlof
 5. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend kunt u de status van uw aanvraag zien bij uw verlofaanvragen. U  kunt uw verlofaanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te klikken.
  3 Verlof
 6. Meer informatie


 

Toelichtingen

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantieverlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Let op: het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • een werkgeversverklaring, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken, moet bij deze aanvraag worden gevoegd;
 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen

 

Bijwonen van een huwelijksfeest

Bijwonen van een huwelijksfeest van bloed- of aanverwanten in de 1e en de 2e graad indien het feest op een schooldag plaats heeft.

Bijwonen van ambts- of huwelijksjubileum

Bijwonen van een ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten in de 1e en de 2e graad indien dit op een schooldag valt

 

Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.
Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin;
 • bij gezinsuitbreiding
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

N.B.: ook andere samenlevingsvormen dan het huwelijk vallen hier onder.

 

De volgende situaties zijn GEEN “andere gewichtige omstandigheden”:

 • familiebezoek in het buitenland;
 •  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinden uit het gezin wel vrij zijn;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.

Hoe dient u een aanvraag in?

U levert dit volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur.
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtconsulent. De leerplichtconsulent neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.


LET OP: dit geldt niet voor aanvragen voor vakantieverlof!

 

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtconsulent wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtconsulent te melden. De leerplichtconsulent stelt vervolgens een onderzoek in en beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt