Zorg

Onderwijs op maat

 

We gaan uit van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Met onze aanpak stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen en willen we de leeropbrengsten verhogen. De afstemming van het onderwijs op de extra behoeften van leerlingen is er op gericht dat alle kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn volgen. Om de onderwijsbehoeften van leerlingen goed in beeld te brengen gaan we gedurende het jaar in gesprek met u als ouders en de leerlingen zelf (vanaf groep 5). Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan we aan de slag met de onderwijsbehoeften.

We werken planmatig op individueel, groeps- en schoolniveau. Voor het met succes invoeren van ons zorgsysteem en het systeem voor interne begeleiding op onze school vinden wij het belangrijk dat de verschillende activiteiten in een goede samenhang worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn op drie niveaus gericht: op individueel, groeps- en schoolniveau. Een belangrijk onderdeel van het planmatig handelen is het systematisch registreren van de ontwikkeling van leerlingen. We willen onderwijsleerproblemen zo vroeg mogelijk signaleren. Op basis van die signalen gaan we op zoek naar  gepaste  hulp.  In de praktijk evalueren leraren regelmatig het functioneren van leerlingen door het nakijken van gemaakt werk, het afnemen van toetsen die deel uitmaken van de methode en/of door persoonlijke gesprekken met leerlingen. We kijken ook naar het functioneren van leerlingen over een langere termijn. Het door ons gekozen methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem van CITO (CITO-LVS) is hiervoor een goed hulpmiddel. Het geeft de school inzicht in de vorderingen van de leerlingen op de gebieden van lezen, taal, spelling en rekenen. We beoordelen de resultaten in relatie tot de door onze school nagestreefde doelen van dat kind.

Het overzicht wordt samengesteld door de leerkracht, in de computer ingebracht en daarna gearchiveerd door de leerkracht en de interne begeleider. In het schooloverzicht worden de gegevens van alle groepen van onze school opgenomen met betrekking tot een vakgebied op een bepaald signaleringsmoment. De directie en interne begeleider formuleren beleidsvoorstellen op basis van het schooloverzicht.

De kinderen worden ook op sociaal-emotioneel gebied gevolgd. De leerkrachten vullen twee keer per jaar de Sociale-Competentie-Observatielijst (SCOL) in. Uit de lijst blijkt o.a. in hoeverre kinderen in staat zijn om aardig te doen, zichzelf te presenteren, een taak uit te voeren en op kunnen komen voor zichzelf. Ook de klimaatschaal wordt jaarlijks afgenomen. De klimaatschaal geeft met name de sfeer in de groep weer.

De leerkracht zelf is verantwoordelijk voor het kind en zijn/haar ontwikkeling dat schooljaar. De leerkracht is ook verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van de groeps- en individuele handelingsplannen, waarbij ze wel hulp kunnen krijgen van de intern begeleider. De uitvoering van die plannen vindt zoveel mogelijk in de groep plaats. De intern begeleider heeft vooral een ondersteunende en coachende taak. Iedere leerkracht heeft drie keer per jaar een groepsgesprek met de intern begeleider waarin de ontwikkeling van de kinderen wordt besproken, zowel op sociaal-emotioneel gebied als op de vakgebieden.

Uiteraard valt  er nog veel meer te vertellen over onze zorg! Neemt u bij interesse of vragen gerust contact op met onze intern begeleider Ferdie Mathijssen of bekijk ons uitgebreide zorgplan op de site hieronder.

 

 zorgplan

 

School Ondersteunings Profiel