GGD

GGDDe Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een taak in het begeleiden van de gezondheid van de jeugd. Een team JGZ bestaat uit een jeugdarts
(mevr. L. Peeperkamp), teamassistente (mevr. D. van Loon), sociaal-verpleegkundige (mevr. E. Hoogveld) en een logopedist.
( mevr.M. Lammers). Het team heeft de zorg voor de leerlingen in het basisonderwijs. Elke school heeft een eigen JGZ-team. Bovendien zijn er bij de GGD psychologen, pedagogen, gezondheidsvoorlichters en mondhygiënisten die kunnen adviseren. Het team JZG is verantwoordelijk voor collectieve preventieve zorg en individu gerichte zorg.

Onder collectieve preventieve zorg wordt verstaan de zorg voor algemene gezondheidsproblemen, het opsporen van gezondheidsrisico's (bijvoorbeeld leerlingen die niet goed eten of gepest worden), inenten, adviseren aan de school (bijvoorbeeld naar aanleiding van een onhygiënische of onveilige situatie) en informeren over gezondheidsvoor­lichting en opvoe­ding.

Onder individu gerichte zorg wordt verstaan het vroegtijdig opsporen van ziekten en afwijkingen. Dit betekent speciaal zorg voor leerlingen die meer risico lopen, zoals leerlingen met motorische problemen,oog-/oorafwijkingen en andere lichaamsafwijkingen. Maar er is ook extra aandacht voor leerlingen met sociaal-emotionele of opvoedingsproblemen.

Het Groeien 28681704Bij de leerlingen van groep 2 wordt door de jeugdarts en de assistente een Preventief Gezond­heidsonderzoek (PGO) uitgevoerd. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het opsporen van lichamelijke problemen of afwijkingen bijvoorbeeld op het gebied van horen, zien, groei, ontwikkeling, houding, motoriek, eet- en slaapgewoonten. Maar ook zaken als de omgang met leeftijdgenootjes, opvoedkundige problemen en problemen in de thuissituatie kunnen aan de orde komen. Als het nodig mocht zijn kan uit dit onderzoek een verwijzing volgen naar de huisarts, interne begeleiding door de afdeling psychologie of een hulpverlenende instantie.

In groep 4 worden de leerlingen door de assistente onderzocht op zien, horen, lengte en gewicht en wordt een klassikale tandenpoetsinstructie gegeven. In groep 7 onderzoekt de sociaal-verpleegkundige de leerlingen op zien, lengte, gewicht en houding.

Op alle scholen houdt de sociaal-verpleegkundige maandelijks een spreekuur. Het spreekuur is bestemd voor ouders/verzorgers, leerlingen en teamleden. Men kan dan terecht met vragen op lichamelijk, opvoedkundig en psycho-sociaal gebied.

De jeugdarts is ook betrokken bij de begeleiding van leerlingen op scholen voor het speciaal onderwijs. De leerlingen van deze scholen worden regelmatig onderzocht, omdat bij hen vaker problemen met de gezondheid, het leren en het gedrag een rol spelen.Verder treedt de jeugdarts op als vertrouwenspersoon bij preventie seksuele intimidatie in het onderwijs.

U wordt tijdig geïnformeerd over de samenstelling van het JZG-team, tijd en plaats van de onderzoeken en het spreekuur van de sociaal-verpleegkundige.

Heeft u tussentijds vragen over bijvoorbeeld zien, horen, houding, groei en ontwikkeling, eet- en slaapgewoonten, bedplassen, pesten, druk gedrag of vragen op hygiënisch gebied zoals lichaamsverzorging en hoofdluis, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het JGZ-team of met de GGD.

In de kalender op de website staan de data (enkele dinsdagen van 8:45 uur tot 9.45 uur) waarop de sociaal verpleegkundige aanwezig is op school

2015: 22 september en 24 november

2016: 2 februari, 5 april, 24 mei en 12 juli

De medewerkers zijn bereikbaar via het afsprakenbureau JGZ, telefoonnummer 0900-4636443 GGD Hart voor Brabant