Vertrouwenspersoon

 

 

Interne Contactpersonen

Sinds 1998 is er een klachtenregeling voor primair en voortgezet onderwijs waarinstaat vermeld dat elke school ten minste een contactpersoon moet aanstellen voor de opvang en verwijzing van klachten in de onderwijssituatie.

Op onze school zijn dat Loes van Diesen en Bo van de Groes. Elk jaar brengen wij aan alle groepen van 4 t/m 8 een klassenbezoek waarbij wij  onszelf voorstellen en met de leerlingen bespreken waarmee ze bij ons terecht kunnen.
 

Wat doen de interne contactpersonen:

De interne contactpersonen vormen een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie of seksuele handelingen. De contactpersonen zijn aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten waarbij steeds de veiligheid en het welbevinden van het kind op school centraal staat.
 

Wat zijn de taken van de contactpersonen:

 

1. Het verzorgen van de eerste opvang van leerlingen en ouders:

Het aanhoren van de klacht, er zijn voor de eerste opvang.Luisteren naar de klager en het probleem in kaart brengen.Vragen wat de klager al heeft ondernomen tot nu toe om de klacht weg te nemen en wat hij nu verwacht/wenst.Overzicht geven van eventuele mogelijke stappen en helpen een keuze te maken.Daarbij de nodige informatie verstrekken en desgewenst advies geven.Eventueel begeleiding geven bij de te maken vervolg stap.Eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 

2. Begeleidende activiteiten:

Het begeleiden van leerlingen door middel van gesprekken. Het onderhouden van contacten met leerkrachten met betrekking tot de problematiek van een leerling of een groep leerlingen.
 

3. Preventieve taken:

Het geven van voorlichting over onderwerpen als (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, geweld, sociale weerbaarheid.Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de schoolleiding over beleid en maatregelen rond preventie.
 

4. Registratie van klachten bijhouden

5. Werken aan professionalisering:

volgen van cursussen, studiedagen, netwerkbijeenkomsten.

6. Wanneer en hoe zijn wij te bereiken:

U kunt ons op werkdagen persoonlijk aanspreken:
Loes van Diesen werkt op dinsdag, woensdag en donderdag 
Wendy van Overdijk werkt op maandag, dinsdag, woensdag

Wanneer wij niet aanwezig zijn op school kan er een brief in onze brievenbus (met slot) gedaan worden die hangt bij de klapdeuren van groep 3 en 4.Ook zijn wij te bereiken via onze email adressen:

loes.van.diesen@scalascholen.nl 
bo.vande.groes@scalascholen.nl