'Vrienden van de Lambertusschool' sponsorbeleid

De overheid geeft aan scholen de mogelijkheid om extra geld te verwerven bijvoorbeeld door middel van schenkingen of sponsoring. Sponsoring op school moet wel aan wettelijke voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat de school een sponsorbeleid heeft, waarin de gedragsregels voor sponsoring zijn vastgelegd.

Voor het bedrijfsleven is een school aantrekkelijk voor sponsoractiviteiten. De jeugd vertegenwoordigt een potentiële markt, maar jongeren vormen ook een beïnvloedbare en kwetsbare groep. Met name die kwetsbaarheid vraagt onze zorg. Leerlingen worden aan een school toevertrouwd en hebben recht op bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school.

Wij als school staan niet afwijzend tegenover sponsoring mits gebonden aan een aantal regels. In het algemeen gaan we ervan uit dat sponsoring in welke vorm dan ook, mogelijk moet zijn maar wel moet voldoen aan een aantal voorwaarden, richtlijnen, uitgangspunten en regels. Dit sponsorbeleid geeft die regels aan, om zodoende op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring om te gaan. Bij ieder aanbod van sponsoring wordt een en ander aan het bovenstaande getoetst. Eventuele sponsoring wordt per geval bekeken en vastgelegd in een sponsorovereenkomst.

De overheid heeft afspraken gemaakt met alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen. Die afspraken zijn neergelegd in een zogeheten convenant. Het sponsorbeleid van de Lambertusschool valt binnen de richtlijnen van dit convenant.

Bovenstaande is de inleiding van het sponsorbeleid. Klik op de link voor verdere informatie.

Sponsorbeleid Lambertusschool