Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?  
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is inmiddels vervangen door de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 


Wie vertegenwoordigen de MR  
Renata Jozic (leerkracht)
Carlin van der Aa (leerkracht)
Annette Leenders (leerkracht, secretariaat) 
Loudmilla Kok (voorzitter (ouder)
Kimberley O'Connor (ouder)
Marijn Vermeulen ( ouder)

Loudmilla Kok Kimberley O'Connor Marijn Vermeulen

Notulen

Wat zijn de taken?
Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie.De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs
 • het kiezen van leermethodes 
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 •  het schoolplan
 • de besteding van geld en gebouwen
 •  het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders
 •  individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
 • veiligheid (in en rond de school)


Wat zijn de bevoegdheden? 
De WMS onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR: 

 1. Informatierecht 
  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
   
 2. Recht op overleg 
  Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht. 
   
 3. Initiatiefrecht 
  Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden: 

 1. Instemmingsrecht 
  Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. 
   
 2. Adviesrecht 
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. 

 

De MR voor ouders 
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

 

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. 

 

Wat is het verschil met de ouderraad?
De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van de Lambertusschool een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 

 

De MR voor leerkrachten 
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zo nodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.


Medezeggenschapsraad – Meer informatie

Wet op medezeggenschap:

 

Wat zijn de verschillen?

Regelmatig wordt de vraag gesteld naar een overzicht van de verschillen in advies of instemming in de WMS ten opzichte van de WMO. Dat is echter niet aan te geven, omdat men het verschil moet zoeken tussen het "oude" eigen reglement en dat wat er nu in de wet staat. De wetten onderling vergelijken heeft dus weinig zin.

Instemming of advies ( dit apart gezet als art. MR febr’12).

Het overzicht "instemming of advies" is geheel conform de Wet medezeggenschap op scholen. U kunt het hier bekijken of downloaden en vervolgens vergelijken met uw eigen "oude" reglement. In de Memorie van Toelichting worden de uitgangspunten van de WMS weergegeven en wordt aangegeven dat afwijking van de wettelijke verdeling kan op initiatief en met instemming van 2/3 deel van de (g)mr.

Memorie van Toelichting
In de Memorie van Toelicht wordt uitvoerig ingegaan op versterking van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. 
Infowms